Inne instytucje

Inne instytucje

Wymienione instytucje świadczą pomoc również bezpłatnie

Centrum Psychiatrii Anima,

 • Ośrodek w Olsztynie, ul. Jarocka 86, tel. 89 526 55 79, dla dzieci i młodzieży tel. 89 511 80 76.
 • Ośrodki w Biskupcu, Iławie, Węgorzewie.
 • Psychoterapia grupowa, indywidualna i rodzinna, wsparcie psychologiczne.

 

Akson-Centrum Zdrowia Psychicznego,
Sielska 34 w Olsztynie, tel. 89 527 87 17.

 • Terapia indywidualna i grupowa.

 

Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień,
Wojska Polskiego 8 w Olsztynie, tel. 89 535 77 78.

 • Punkt Promyk: pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży.
 • Punkt Moc: zajęcia dla dzieci socjoterapeutyczne, warsztaty dla rodziców „Szkoła dla rodziców”.
 • Centrum Rozwiązywania Problemów Dzieci i Młodzieży.

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży przy Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie,
Wojska Polskiego 35 w Olsztynie, tel. 88 678 53 57, tel. 89 678 53 18.

 • Diagnostyka psychiatryczna i leczenie farmakologiczne zaburzeń psychicznych.
 • Diagnostyka psychologiczna.
 • Psychoterapia (indywidualna i rodzinna).
 • Poradnictwo psychologiczne.
 • Psychoedukacja pacjentów i ich rodzin.

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Olsztynie,
Bałtycka 37a w Olsztynie, tel. 89 527 57 11.

 • Bezpłatny całodobowy pobyt dla osób doznających przemocy.
 • Przeprowadzenie diagnozy sytuacji osoby w rodzinie oraz dzieci pozostających pod jej opieką dotkniętych przemocą w rodzinie.
 • Udzielanie poradnictwa: psychologicznego, prawniczego, socjalnego, medycznego.
 • Prowadzenie terapii indywidualnej dla osób doświadczających przemocy
  w rodzinie.

Przychodnia Psychoterapii Profilaktyki i Leczenia Uzależnień NZOZ
Puszkina 13 w Olsztynie tel. 89 535 71 15.

 • Ze świadczeń poradni mogą korzystać następujące grupy osób:
 • osoby uzależnione od alkoholu,
 • osoby pijące alkohol w sposób szkodliwy dla siebie i otoczenia,
 • osoby bliskie osobom uzależnionym lub też szkodliwie pijących alkohol,
 • dorosłe dzieci alkoholików,
 • osoby uzależnione od narkotyków i innych środków psychoaktywnych.
 • W ramach działań poradni:
 • diagnoza,
 • konsultacje psychiatryczne,
 • terapia indywidualna,
 • terapia grupowa.

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej Dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie Grunwaldzka 45 w Olsztynie, tel. 89 535 01 66.

 • Zakres działania:
 • pomoc psychologiczna, socjalna (praca socjalna), prawna, medyczna,
 • grupy wsparcia,
 • hostel,
 • problemy w jakich udzielana jest pomoc:
  konflikty rodzinne, przemoc domowa, agresja, przemoc seksualna, wykorzystywanie seksualne dzieci.

Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna
w Olsztynie

 • Zakres działania:
 • leczenie osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i alkoholu,
 • pomoc osobom żyjącym z HIV i chorym na AIDS,
 • pomoc osobom bezdomnym, w tym samotnym matkom z dziećmi,
 • realizacja programów reintegracji społecznej i zawodowej,
 • realizacja programów profilaktycznych.
Skip to content