Historia

PATRON SZKOŁY

 

                 14 października 2003 roku odbyły się uroczystości nadania Zespołowi Szkół Budowlanych
w Olsztynie imienia Żołnierzy Armii Krajowej. Fakt ten stał się ukoronowaniem jubileuszu 50 – lecie szkoły.

 

Pomysł nadania tego właśnie imienia zrodził się już dawno. Od 1997 roku ZSB podjął współpracę z przedstawicielami Koła Miejskiego Światowego Związku Armii Krajowej w Olsztynie. Wspólne działania obejmowały organizowanie prelekcji, spotkań, wieczornic i wyjazdów. Uczniowie wspólnie z kombatantami obchodzili rocznice historyczne i święta patriotyczne. Nauczyciele i młodzież ZSB wielokrotnie przygotowywali programy artystyczne z okazji spotkań opłatkowych. Wydawali także szkolną gazetkę poświęconą tematyce patriotycznej, związanej z historią Armii Krajowej i wydarzeniami drugiej wojny światowej.

Wspólnym przedsięwzięciem żołnierzy AK i Zespołu Szkół Budowlanych było nawiązanie bliskich kontaktów z Polską Średnią Szkołą w Butrymańcach .Każdorazowe spotkanie z młodzieżą polską na Litwie to lekcja patriotyzmu i wiary w najcenniejsze narodowe wartości.

Pismem z dnia 7 stycznia 2003 roku przedstawiciele Koła Miejskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie zwrócili się z propozycją przyjęcia przez ZSB imienia. W wyniku kolejnych działań szkoła wystąpiła do władz oświatowych z oficjalnym wnioskiem o nadanie imienia. Pomysł ten został poparty przez Samorząd Szkolny, Komitet Rodzicielski oraz Radę Pedagogiczną. 28 maja 2003 roku Rada Miasta Olsztyn podjęła uchwałę, w myśl której Zespół Szkół Budowlanych otrzymał imię Żołnierzy Armii Krajowej.

Uroczystość nadania imienia stała się jednym z wydarzeń wpisanych w kalendarz obchodów 650 – lecie naszego miasta.
Ten wyjątkowy dzień rozpoczął się mszą świętą w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynie, którą koncelebrował ksiądz biskup Edmund Piszcz. Przybyły poczty sztandarowe z wielu zaprzyjaźnionych olsztyńskich szkół, delegacje przedstawicieli Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Następnie zaproszeni goście, wśród których był pan prezydent Miasta Olsztyn Czesław Jerzy Małkowski, ksiądz biskup Edmund Piszcz, pan Wojciech Barański – przewodniczący Światowego Związku Żołnierzy AK, a także przedstawiciele władz oświatowych, absolwenci i cała społeczność szkolna brali udział w oficjalnych uroczystościach w sali koncertowej Olsztyńskiej Filharmonii. Składały się na nie okolicznościowe przemówienia, gościnny występ warszawskiego chóru „Nowogródzkie Orły”, odczytano także listy gratulacyjne. Na zakończenie goście obejrzeli wspomnieniowy słowno – muzyczny montaż w wykonaniu uczniów ZSB.

Szkoła nosząc takie imię będzie mogła szerzej oddziaływać na przyszłe pokolenia młodzieży, ponieważ takie wartości jak honor, męstwo, odwaga nigdy nie mogą zostać zapomniane. Słowo Ojczyzna powinno mieć wielką wartość także dla współczesnej młodzieży. W Zespole Szkół Budowlanych zawsze przywiązywano wielką wagę do symboli patriotycznych i tradycji walk niepodległościowych. Nadanie imienia Żołnierzy Armii Krajowej jest uwieńczeniem podejmowanych przedsięwzięć, ale także stawia przed szkołą nowe zadania w zmieniającej się rzeczywistości. Jedno z nich to wychowanie świadomego swojej historii, uczciwego człowieka. 

KALENDARIUM WYDARZEŃ

Rok szkolny 1945/1946
10 września 1945 posiedzenie inauguracyjne rozpoczynające działalność Państwowego Liceum komunikacyjnego i Gimnazjum Mechaniczno- Komunikacyjnego
21 września 1945 formalna data otwarcia szkoły
8 października 1945 faktyczna data rozpoczęcia zajęć.

Rok szkolny 1946/1947
Liceum komunikacyjnym zostaje utworzony wydział budowlany.

Rok szkolny 1951/1952
15 grudnia w wyniku podziału państwowego Liceum komunikacyjnego i gimnazjum mechaniczno- komunikacyjnego powstaje technikum budowlane podległe Ministerstwu Budownictwa miast i osiedli.

Rok szkolny 1952/1953
Powstaje 1 roczna szkoła majstrów murarsko ciesielskich.

Rok szkolny 1954/1955
Szkoła przechodzi pod resort Ministerstwa Budownictwa Przemysłowego.

Rok szkolny 1955/1956
Szkoła przeszła na system nauczania w pracowniach i salach przedmiotowych.

Rok szkolny 1956/1957
Ministerstwo Budownictwa Przemysłowego przekazuje Technikum Budowlane Ministerstwu Oświaty.

Rok szkolny 1958/1959
Powstaje 3-letnia szkoła Rzemiosł Budowlanych.

Rok szkolny 1959/1960
Powstaje wydział zaoczny dla pracujących.

Rok szkolny1961/1962
15 stycznia nastąpiła przeprowadzka do nowej siedziby przy ulicy Żołnierskiej 15. Została oddana do użytku nowa sala gimnastyczna.

Rok szkolny 1962/1963
Uruchomienie własnych warsztatów.

Rok szkolny 1963/1964
Szkoły dla pracujących zostają przeniesione do budynku przy Aleji Wojska Polskiego 17

Rok szkolny 1964/1965
Oddanie do użytku budynku Internatu, utworzenie jednego oddziału Technikum Budowy Dróg Mostów o specjalności: drogi i mosty kołowe
Nadanie Szkole Rzemiosł Budowlanych imienia Janka Krasickiego.

Rok szkolny 1968/1969
Utworzenie w Technikum Budowlanym klasy o specjalności: dokumentacja budowlana
Przekształcenie Szkoły Rzemiosł Budowlanych w 2-letnią Zasadnicza Szkołę Budowlaną zapada decyzja o budowie skrzydła budynku szkoły.

Rok szkolny1972/1973
Nadanie szkole nazwy – Zespół Szkół Zawodowych nr 1 i rozpoczęcie budowy skrzydła szkoły. 

Rok szkolny 1973/1974
Włączenie szkół dla pracujących w skład zespołu.
Podział roku szkolnego na 2 semestry.
Szkoła była gospodarzem Ogólnopolskiego Turnieju ” Złota”.

Rok szkolny 1974/1975
Powstaje 2-letnie Policealne Studium Zawodowe (na podbudowie Liceum Ogólnokształcącego).
Zostaje oddane do użytku skrzydło szkoly i powstaje klasa o specjalności prefabrykacja budowlana.

Rok szkolny1976/1977
Powstaje „Hymn ZSB” napisany przez Stefana Połoma.
Powstaje szkolny klub Honorowych Dawców Krwi.

Rok szkolny 1978/1979
W Liceum Zawodowym powstaje klasa o specjalności Konserwator Zabytków Architektury.

Rok szkolny 1979/1980
Zaczyna ukazywać się szkolna gazetka „Fundamencik”. 

Rok szkolny 1988/1989
Powstaje Liceum Sztuk Plastycznych.

Rok szkolny 1989/1990
Szkoła otrzymuje pamiątkowy medal 70-lecia PCK za szczególne zasługi w propagowaniu honorowego krwiodawstwa.

Rok szkolny 1990/1991
Wprowadzenie sześciostopniowej skali ocen.

Rok szkolny 1991/1992
Do Zespołu zostają włączone klasy ze Szkoły Budowlanej przy ulicy Pstrowskiego.

Rok szkolny 1994/1995
Adaptacja baraku po Instytucie Budownictwa Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa na pawilon dydaktyczny.

Rok szkolny 1995/1996
Otwarcie siedziby samorządu szkolnego.
Powstają nowe obiekty sportowe: korty, rzutnia do kuli, siłownia.
Przekazanie węzła ciepłowniczego MPEC-owi.

Rok szkolny 1996/1997
Nawiązanie współpracy z Kaunas Technical College z Kowna.
Wymiana okien drewnianych na okna z PCV.
W budynku szkolnym ZSB zostaje przyjęty w poczet członków Polskiej Izby Przemysłowo – Handlowej Budownictwa w Warszawie. 

Rok szkony 1998/1999
Inauguracja działalności Szkolnej Galerii „Ściana”.
Przyjazd 22-osobowej delegacji z polskich szkół na Wileńszczyżnie (Laureatów konkursu z poezji A. Mickiewicza).
Zorganizowanie Ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży Szkół Budowlanych w lekkoatletyce.

Rok szkolny 1999/2000
Podłączenie do sieci Internetowych 50 komputerów (Szkoła, Internat, Warsztaty).
Powstaje Liceum Techniczne o profilu kształtowanie środowiska.

Rok szkolny 2000/2001
W Liceum Technicznym powstaje klasa o profilu leśnictwo i technologia drewna.
Trwają przygotowania do obchodów 50-lecia Szkoły.

Rok szkolny 2002/2003
Udział Zespołu Szkół Budowlanych w programie „Moja szkoła w Unii Europejskiej”.

Rok szkolny 2003/2004
Nadanie Zespołowi Szkół Budowlanych imienia Żołnierzy Armii Krajowej.

Rok szkolny 2004/2005
Uzyskanie przez Technikum Nr 4 certyfikatu „Szkoła z klasą”.
Zorganizowanie Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Budowlanej.

Rok szkolny 2005/2006
Otwarcie Sali Historii i Tradycji.

Skip to content