PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII -COVID-19 na terenie Bursy nr 4 w Olsztynie

Rok szkolny 2022/2023

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII -COVID-19 na terenie Bursy nr 4 w Olsztynie

 1. PODSTAWA PRAWNA

Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych szkół i placówek od 1 września 2020r.

 1. CEL PROCEDURY

Przygotowanie pracowników, wychowanków, rodziców i innych osób współpracujących z placówką do realizacji zadań zawodowych w sposób odpowiadający wymogom sanitarnym obowiązującym w związku pandemią wirusa COVID-19.

III. OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA BURSY W WARUNKACH ZAGROŻENIA WIRUSEM COVID-19 Na podstawie wytycznych Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w Bursie obowiązują specjalne procedury bezpieczeństwa:

 1. Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w Bursie nr 4 w Olsztynie odpowiada Dyrektor Bursy zwany dalej Dyrektorem.
 2. W Bursie stosuje się wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej.
 3. W bursie może mieszkać wychowanek bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji  w warunkach  domowych lub w izolacji.
 4. Jeżeli u wychowanka zaobserwuje się objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować wychowanka w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m. odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania wychowanka z bursy (rekomendowany własny środek transportu) .
 5. Przy braku współpracy ze strony rodziców (nieodbieranie telefonów, odmowa niezwłocznego odebrania wychowanka z bursy zostaną podjęte odpowiednie środki prawne, włącznie ze skreśleniem wychowanka z listy wychowanków bursy.
 6. Na czas pracy Bursy, drzwi wejściowe do budynku są zamykane.
 7. Przy wejściu do Bursy należy zdezynfekować ręce oraz na żądanie pracownika poddać się badaniu temperatury.
 8. Wychowanków obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do bursy należy natychmiast umyć ręce) ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie  dotykania oczu, nosa i ust.
 9. Wychowankowie są zobowiązani do bezwzględnego utrzymania czystości i porządku w pokojach mieszkalnych ,częstego wietrzenia użytkowanych pomieszczeń (przynajmniej raz na godzinę).
 10. W pokojach mieszkalnych można przechowywać wyłącznie niezbędne rzeczy, przechowywane w przydzielonej każdemu wychowankowi szafie, szafce nocnej i półce na książki.
 11. Nie należy zabierać ze sobą do bursy niepotrzebnych przedmiotów (w przypadku pogorszenia sytuacji epidemicznej może wystąpić konieczność niezwłocznego opuszczenia bursy przez wychowanków wraz z posiadanymi rzeczami).
 12. W bursie mogą przebywać wyłącznie wychowankowie i pracownicy.

Obowiązuje zakaz odwiedzin wychowanków.

 1. Przebywanie w bursie osób z zewnątrz możliwe jest wyłącznie podczas załatwiania spraw wymagających osobistej obecności, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności – tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych, osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk (rekomenduje się załatwianie spraw z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość).
 2. Bursa nie organizuje wyjść poza teren Placówki.

Młodzież opuszcza teren placówki podczas wyjść do szkoły i w sprawach niezbędnych, po wcześniejszym uzgodnieniu z wychowawcą

 1. Wszyscy pracownicy zaopatrzeni są w środki ochrony indywidualnej wg wskazań GIS.
 2. Bursa zapewnia możliwość komunikacji z rodzicami oraz pomiędzy wychowawcami a dyrektorem.
 3. Przy wejściu głównym, na tablicy ogłoszeń w holu znajdują się numery telefonów do organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie Bursy.

 

PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Procedury bezpieczeństwa obowiązują w Bursie od dnia 31 sierpnia 2020 r. do czasu ich odwołania.
 2. Wszyscy pracownicy Bursy oraz rodzice/opiekunowie wychowanków zobowiązani są do ich ścisłego stosowania i przestrzegania.

Rok szkolny 2022/2023

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII -COVID-19 na terenie Bursy nr 4 w Olsztynie

PODSTAWA PRAWNA

Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych szkół i placówek od 1 września 2020r.

OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH:

1.Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zapoznania się z Procedurami bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid-19 na terenie placówki dostępnymi na stronie internetowej Bursy: http://zsbolsztyn.pl/bursa

 1. Przekazują dyrektorowi Bursy niezbędne informacje o stanie zdrowia swojego dziecka, aby Bursa mogła zapewnić wychowankowi odpowiednią opiekę podczas pobytu. Informują w szczególności, czy dziecko choruje na chorobę przewlekłą lub znajduje się w tzw. grupie ryzyka.
 2. Stosują się do zaleceń lekarskich, które mówią o przeciwwskazaniach do zakwaterowania dziecka w Bursie.
 3. Nie posyłają dziecka do Bursy, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy muszą pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 4. Zaopatrują dziecko w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu w Bursie.
 5. Poinstruowanie dziecka o konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa, w tym o zachowaniu dystansu społecznego (2 m), unikaniu dotykania oczu, nosa i ust, regularnym myciu rąk wodą z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie oraz sposobie zasłania ust i nosa podczas kichania czy kasłania.
 6. Pozostawienie dyrektorowi Bursy aktualnego numeru telefonu do kontaktu.

Rok szkolny 2022/2023

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII -COVID-19 na terenie Bursy nr 4 w Olsztynie

PODSTAWA PRAWNA

Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych szkół i placówek od 1 września 2020r.

OBOWIĄZKI WYCHOWANKÓW

 1. Wychowankowie przyjeżdżają do bursy bez objawów chorobowych, nie przyjeżdżają do bursy jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
 2. Wychowankowie są zobowiązani do zapoznania się z Procedurami bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid-19 na terenie placówki i ich przestrzegania,
 3. Informują wychowawcę o swoim złym samopoczuciu,
 4. Często myją ręce ciepłą wodą z mydłem oraz wietrzą pokoje mieszkalne,
 5. Przechowują własne podręczniki, przybory szkolne oraz rzeczy osobiste w przydzielonej szafce i ograniczają dostęp do nich dla osób trzecich
 6. Nie zabierają do bursy niepotrzebnych przedmiotów.
 7. Zachowują bezpieczny dystans w pomieszczeniach wspólnych.
 8. W przypadku występowania objawów mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych w szczególności gorączkę, kaszel, poddają się izolacji w odrębnym pomieszczeniu czekając na przyjazd rodziców/opiekunów prawnych.
 9. Ograniczają kontakty z osobami spoza pokoju mieszkalnego do niezbędnego minimum.
 10. Zachowują szczególną ostrożność i zalecany dystans w pomieszczeniach wspólnych.
 11. Na żądanie pracownika bursy poddają się badaniu temperatury ciała.
 12. W bursie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów i e-papierosów

WYJŚCIA NA ZEWNĄTRZ

 1. Bursa nie organizuje wyjść poza teren Placówki.
 2. Młodzież opuszcza teren placówki podczas wyjść do szkoły i w sprawach niezbędnych, po wcześniejszym uzgodnieniu z wychowawcą.

ŻYWIENIE

 1. Posiłki dla młodzieży odbierane są z kuchni tak, aby pracownicy kuchenni mieli jak najmniejszy kontakt z młodzieżą i wychowawcami;
 2. Młodzież posiłki spożywa przy stolikach w stołówce w małych grupach, indywidualnie przy stolikach, a po zakończeniu wyznaczony pracownik/pracownicy dezynfekują powierzchnię stołów oraz krzesła (poręcze, oparcia, siedziska), przy których spożywane były posiłki.
 3. Z obszaru stołówki usuwa się dodatki (cukier, herbata, sól, wazoniki, serwetki). Dania wydawane są przez panie kucharki.

Likwiduje się zasady samoobsługi.

4.Posiłek przy jednym stole może spożywać czterech wychowanków. Po skończonym posiłku należy niezwłocznie opuścić stołówkę.

 1. Obowiązuje bezwzględny zakaz wynoszenia jedzenia ze stołówki.

 

Skip to content