Zmiana w zasadach fakturowania

Olsztyn,  29  grudnia 2016 r.

 

DOTYCZY:    OBLIGATORYJNA ZMIANA ZASAD WYSTAWIANIA FAKTUR W                                                          

ROZLICZENIACH Z ZESPOŁEM SZKÓŁ BUDOWLANYCH

IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ W OLSZTYNIE   

OD 1 STYCZNIA 2017 ROKU

 

                                          

W związku z dyspozycją art.3 ustawy z dnia 5 września 2016 roku o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 1454), będącej następstwem wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 29 września 2015r. w sprawie C-276/14 Gmina Wrocław, od dnia 1 stycznia 2017r. nastąpi obligatoryjna zmiana w modelu rozliczeń VAT w transakcjach, w których jedną ze stron jest Gmina Olsztyn lub jej jednostki / zakłady budżetowe (dalej: jednostki organizacyjne).

 

Zgodnie z ustawą oraz ww. wyrokiem od dnia 1 stycznia 2017 r. Gmina Olsztyn oraz jej jednostki organizacyjne będą traktowane jako jeden podatnik VAT, którym będzie Gmina. Będą więc dla celów fakturowania mogły posługiwać się wyłącznie danymi Gminy Olsztyn (szczegóły poniżej).  

 

Powyższe oznacza, iż od 1 stycznia 2017 r. wszystkie czynności dokonywane przez jednostki organizacyjne Gminy Olsztyn, w tym przez Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie, będą uznawane za czynności wykonane bezpośrednio przez Gminę działającą w charakterze podatnika. W konsekwencji, nawet jeżeli stroną danej transakcji umowy jest Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie, to wystawiona faktura ( dla celów niniejszego pisma rozumiana również jako faktura korygująca) będzie musiała zawierać dane Gminy Olsztyn jako podatnika VAT, tj. następujące dane:

Gmina Olsztyn                                                                                                                   

Plac Jana Pawła II 1

10-101 Olsztyn

NIP: 739-384-70-26   

 

W związku z powyższym chcielibyśmy przedstawić najważniejsze zagadnienia mające bezpośredni wpływ na dotychczasowe transakcje zawierane z jednostkami organizacyjnymi Gminy Olsztyn:

1.    Faktura wystawiona na rzecz jednostki budżetowej / zakładu budżetowego Gminy

 

Od dnia 1 stycznia 2017 r. każda faktura, która zostanie wystawiona na rzecz zakładu budżetowego lub jednostki budżetowej Gminy, w tym Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie musi być wystawiona na Gminę Olsztyn jako podatnika będącego odbiorcą danego świadczenia, wg następującego wzoru:

 

Nabywca                                                                  Odbiorca

Gmina Olsztyn                                                           Zespół Szkół Budowlanych                         

Plac Jana Pawła II 1                                                  im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie

10-101 Olsztyn                                                          ul. Żołnierska 15

 NIP: 739-384-70-26                                                 10-558 Olsztyn

 

Oznacza to że:

–  faktury VAT, które zostaną wystawione jeszcze w grudniu 2016 r., a których data wpływu do danej jednostki organizacyjnej przypadnie na styczeń 2017 r., zostaną uznane za prawidłowe (brak konieczności zmiany nabywcy);

 

–  faktury VAT, które zostaną wystawione po 1 stycznia 2017r., będą obowiązkowo podlegały nowym zasadom – tj. będą musiały wskazywać Gminę Olsztyn ( i jej dane, w tym NIP) jako nabywcę. Faktury wystawione na starych zasadach, z pominięciem danych Gminy, zostaną uznane za nieprawidłowe i odesłane do nadawcy.

 

Zwracamy uwagę, aby w procesie przygotowania faktur VAT wystawianych na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy Olsztyn uwzględnić sekcję „nabywca” oraz „odbiorca”.  Jeżeli nie jest to możliwe, prosimy co najmniej o wskazanie nazwy jednostki organizacyjnej w polu: „dodatkowe informacje”.

 

2.    Umowy

Brak jest konieczności zmiany stron umów zawartych przez Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie, o ile postanowienia umowne nie nakładają takiego obowiązku. Modyfikacji ulegają wyłącznie zasady fakturowania.

Ponieważ nowy model rozliczania jest związany z ustawowym obowiązkiem i zarazem istotną zmianą zasad fakturowania, prosimy o pisemne (pocztą elektroniczną lub tradycyjną) potwierdzenie zapoznania się z treścią niniejszej wiadomości.

Skip to content